Skip to main content

Prawo do pobytu na terenie Danii

Obywatele UE, mają prawo swobodnego wjazdu do Danii i przebywania na terenie kraju do 3 miesięcy bez dokumentu pobytowego.

Jaki czas można przebywać w Danii bez dokumentu postojowego?

Osoby ubiegające się o pracę, mogą przebywać w Danii do 6 miesięcy bez dokumentu pobytowego. Okres 3 i 6 miesięcy liczony jest od daty wjazdu na terytorium Danii. W przypadku dłuższego pobytu w Danii, przekraczającego 3 miesiące, pracownik ma obowiązek przed upływem 3 miesięcy od momentu wjazdu złożyć wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela UE. Jeżeli w momencie wjazdu na terytorium Danii wiadomo, że pobyt będzie trwał dłużej niż 3 miesiące, oraz został spełniony jeden z warunków pobytu zalecamy, aby złożyć wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela UE niezwłocznie po wjeździe.

Obywateli państw EOG (Islandia, Norwegia i Liechtenstein) lub Szwajcarii, obowiązują te same przepisy dot. wjazdu i pobytu co obywateli UE.  Obywatele krajów skandynawskich zwolnieni są z ubiegania się o dokumenty pobytowe.

Zaświadczenie zarejestrowania pobytu obywatela UE jest dowodem potwierdzającym, że obywatel UE lub członek najbliższej rodziny obywatela UE ma prawo do pobytu na terytorium Danii. Obywatel Państwa Członkowskiego UE ma autonomiczne prawo do podejmowania pracy na terenie innych Państw Członkowskich. Obywatele UE, mogą rozpocząć pracę natychmiast po wjeździe na terytorium Danii, również przed rozpoczęciem procedury ubiegania się o zarejestrowanie pobytu obywatela UE i przed otrzymaniem takiego zaświadczenia.

Jeżeli podczas pobytu w Danii zmieni się uzasadnienie prawa pobytu, np. w przypadku zmiany statusu studenta na pracownika, należy ubiegać się o nowy dokument pobytowy.

Zmiana pracodawcy nie jest zasadniczo zmianą podstawy prawa pobytu.  Dokument pobytowy nie jest związany z określonym pracodawcą i uzależniony jest tylko od tego, czy nadal jest się pracownikiem w rozumieniu prawa UE.

Ta sama zasada dotyczy studentów, którzy zmieniają instytucję kształcenia.

Prawo do stałego pobytu

Po upływie 5 lat ciągłego legalnego pobytu w Danii można ubiegać się o dokument potwierdzający prawo stałego pobytu.

Zagadnienia dotyczące zasad pobytu obywateli UE oraz ich najbliższych członków rodziny w Danii regulują przepisy EU-opholdsbekendtgørelsen.

Po otrzymaniu zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE można skierować się do biura obsługi mieszkańców Borgerservice w gminie swojego zamieszkania w celu uzyskania numeru ewidencyjnego (CPR), rejestracji adresu oraz uzyskania karty ubezpieczenia zdrowotnego. Obywatele państw niebędących krajami skandynawskimi nie mogą otrzymać numeru ewidencyjnego (CPR), jeżeli nie mają dokumentu rejestracji pobytu.