Skip to main content

Karta ubezpieczenia społecznego

Żółta Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Dania ma rozbudowany publiczny system opieki zdrowotnej, który oferuje bezpłatne konsultacje i leczenie w miejscowym gabinecie lekarskim, oddziałach ratunkowych i szpitalach publicznych. Osoby pracujące legalnie w Danii są objęte duńskim systemem ubezpieczeń zdrowotnych. Większość badań i zabiegów jest bezpłatna, ale należy się zarejestrować i otrzymać kartę ubezpieczenia zdrowotnego. Dzieci objęte są systemem ubezpieczeń zdrowotnych wraz z matką lub ojcem, dopóki nie osiągną wieku 15 lat i są ubezpieczone niezależnie od swoich rodziców.

Sundhedskort (wcześniej nazywana det gule sygesikringsbevis) to karta ubezpieczenia zdrowotnego przydzielana osobom mieszkającym w Danii, posiadającym numer CPR oraz miejscowy adres. Potwierdza posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego i zapewnia bezpłatne korzystanie z placówek służby zdrowia. Należy nosić ją ze sobą (wersję cyfrową w telefonie bądź fizyczną kartę) i okazywać w placówkach służby zdrowia – u dentysty, psychologa, lekarza rodzinnego itp.

Specjalna Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Særlige sundhedskort to karta ubezpieczenia przyznawana osobom pracującym w Danii, ale mieszkającym w innym kraju. Dzieki temu nie mając duńskiej rezydencji można korzystać z placówek służby zdrowia na tych samych zasadach jak duńscy rezydenci. Specjalna Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest przyznawana maksymalnie na 2 lata.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Ta karta jest w Danii odpowiednikiem polskiej karty EKUZ i nazywa się Det blå EU-sygesikringskort, czyli Niebieską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego. Przydaje się podczas podróży zagranicznych po Europie, kiedy potrzebna jest pilna pomoc medyczna na terenie krajów UE, a także Norwegii, Islandii, Lichtensteinu (EOG) lub w Szwajcarii.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, to dokument unijny. Potwierdza prawo okaziciela do bezpłatnego leczenia w każdym innym niż jego państwie UE lub EFTA. Det blå EU-sygesikringskort jest wystawiana dla każdej osoby oddzielnie. Nie ma jednej wspólnej karty dla całej rodziny. Jest ważna przez 5 lat.

Okaziciel karty będący w podróży zagranicznej ma prawo do leczenia:

  • niezbędnego i nieplanowanego,
  • w ra­mach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa,
  • na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju (jeśli w danym państwie istnieje obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, należy wnieść opłatę własną).

Świadczenia dostępne na Niebieską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego nie obejmują:

  • kosztów akcji ratunkowych w krajach UE/EFTA. Jeśli np. uprawiasz sporty wiążące się z podwyższonym ryzykiem, to sprawdź przed wyjazdem zasady udzielania pomocy oraz rozważ dodatkowe ubezpieczenie komercyjne,
  • kosztów powrotu do kraju w związku z nagłym zachorowaniem.

Osoby mieszkające w Danii, obywatele kraju UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu lub Szwajcarii, które są objęte krajowym ubezpieczeniem zdrowotnym w Danii, mogą otrzymać Niebieską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. W szczególnych przypadkach można nabyć prawa do Niebieskiej Karty, jeśli mieszka się  za granicą i pracuje w Danii lub jest się pracownikiem wysyłanym przez duńskiego pracodawcę do pracy w innym kraju.
Ponadto prawo do Det blå EU-sygesikringskort mają osoby będące bezpaństwowcem, uznanym uchodźcą lub członkiem rodziny osoby objętej krajowym ubezpieczeniem zdrowotnym w Danii. Członkiem rodziny jest współmałżonek lub wspólnik, a także dzieci poniżej 18 roku życia. Jednak rodzice dzieci, którzy są obywatelami kraju UE / EOG lub Szwajcarii, nie mają prawa do europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego.