Skip to main content
Informacje o Danii

­­­Odszkodowanie za wypadek przy pracy w Danii

Doznałeś urazu podczas pracy w Danii? Możliwe, że należy Ci się odszkodowanie. Sprawdź, co powinieneś wiedzieć na ten temat.

Jeśli pracując w Danii ulegniesz wypadkowi przy pracy, powinieneś to od razu zgłosić pracodawcy, aby wszczęte zostały odpowiednie procedury. Tak samo rozwój choroby zawodowej należy zgłosić lekarzowi. Pozwoli to w przyszłości otrzymać stosowną pomoc finansową.

Nie każdy uraz, jakiego pracownik może doznać podczas wykonywania obowiązków służbowych, zostaje zaklasyfikowany jako wypadek przy pracy. Duńskie prawo określa, że musi zachodzić związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy doznaniem urazu a wykonywaną pracą. I tak na przykład niefortunny upadek z krzesła albo poślizgnięcie się w biurze nie jest w świetle prawa wypadkiem przy pracy. Wypadek to nagłe zdarzenie, w wyniku którego pracownik doznaje trwale bądź tymczasowo urazu fizycznego lub psychicznego. Aby zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy, musi być ono skutkiem wykonywanej pracy bądź warunków panujących w pracy.

Procedury związane z wypadkiem przy pracy

Zwykle, jeśli ulegniesz wypadkowi przy pracy w Danii, nie musisz podejmować żadnych działań proceduralnych, bo leży to w gestii innych osób. Zgłoszeniem wypadku powinien zająć się Twój pracodawca lub lekarz.

Twój pracodawca ma obowiązek zgłosić Twój wypadek nie później niż 14 dni po pierwszym dniu nieobecności w pracy, jeżeli ten spowodował, że nie jesteś w stanie wykonywać obowiązków zawodowych. Dotyczy to również tych sytuacji, gdy z powodu urazu powierzono Ci inne zadania niż zwykle. Pracodawca ma obowiązek zgłosić zdarzenie nawet wtedy, kiedy jesteś zdolny do ponownego podjęcia pracy, jeśli można założyć, że wypadek stanowi podstawę do roszczenia o świadczenia zgodnie z art. 11 ustawy o odszkodowaniach pracowniczych. Świadczeniami mogą być rekompensaty na przykład wydatki poniesione na leczenie i pomoce medyczne (np. fizjoterapię, zakup aparatu słuchowego, kul, ortez itp.), które mogą być pokryte z ubezpieczenia pracowniczego. 

Sprawą początkowo zajmuje się firma ubezpieczeniowa pracodawcy. To ona otrzymuje informacje o wypadku i Twoim ewentualnym uszczerbku na zdrowiu. Następnie ocenia, czy jest w stanie samodzielnie zająć się sprawą i zwykle sama proceduje mało skomplikowane przypadki. W przeciwnym razie przekazuje Twoją sprawę do dalszego rozpatrzenia do Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

Samodzielne zgłoszenie wypadku

Jeśli Twój pracodawca nie zaraportuje wypadku swojej firmie ubezpieczeniowej, wtedy musisz zgłosić to samodzielnie do AES. Może to mieć miejsce na przykład wtedy, gdy pracodawca z jakiegoś powodu nie chce zgłosić wypadku, firma zbankrutowała itp. W takim przypadku powinieneś posiadać dokumentację medyczną od lekarza.

Kiedy Ty sam lub osoba trzecia, np. Twój związek zawodowy, zgłosisz wypadek przy pracy, Twój pracodawca otrzyma informację o zgłoszeniu, gdy AES rozpocznie rozpatrywanie sprawy. 

W dalszej kolejności otrzymasz formularze doznanych urazów i ewentualnie prośbę o wykonanie kolejnych badań lekarskich.

Co możesz otrzymać?

Po rozpatrzeniu sprawy AES podejmuje decyzję o ewentualnym przyznaniu odszkodowania, jego rodzaju oraz wysokości. Warto wiedzieć, że nie zawsze decyzja jest pozytywna, nawet, jeśli stan zdrowia pracownika pogorszył się po wypadku. Zgłoszony uraz może nie spełniać wymogów ustawy o odszkodowaniach pracowniczych. 

W Danii prawo przewiduje następujące formy pomocy i rekompensaty:

  • odszkodowanie z tytułu trwałej niezdolności do pracy, jeżeli stopień niepełnosprawności wynosi 5% lub więcej;
  • odszkodowanie za utratę zdolności do pracy w przypadku zmniejszenia zdolności do pracy o co najmniej 15%;
  • stałe świadczenie bądź świadczenie w formie ryczałtu (w zależności od tego, czy utrata zdolności do pracy jest mniejsza czy większa niż 50%);
  • zwrot kosztów za leczenie, szkolenia, materiały medyczne, pomoce itp. 

Choroby zawodowe

Świadczenie finansowe mogą też otrzymać pracownicy, którzy cierpią na choroby zawodowe, czyli takie, które powstały na skutek wykonywania konkretnej pracy. Choroba musi znajdować się w specjalnym rejestrze określającym, które schorzenia uznaje się za spowodowane wykonywaną pracą.

Diagnozowaniem i zgłaszaniem chorób zawodowych zajmują się lekarze. Tylko lekarz może zgłosić twoje dolegliwości do Arbejdsmarkedets Erhvervssikring jako chorobę zawodową. To ta instytucja zajmuje się przetwarzaniem danym i wydawaniem opinii na temat chorób zawodowych.

Kiedy Twój lekarz lub lekarz specjalista zgłasza schorzenie jako chorobę, zawodową, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring otrzymuje informacje bezpośrednio. Rozpoczyna wówczas zbieranie informacji na temat Twojej choroby. W takim wypadku otrzymasz oficjalne powiadomienie od tej instytucji, że sprawa jest w toku.